PLATĂ RAPIDĂ prin SMS | COMENZI LUNI-VINERI  8:00 – 16:00

Termenii si conditiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal (RGPD)

Prin completarea formularului de comandă, clientul îşi exprima acordul ca Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL, precum şi colaboratorii săi, să folosească datele acestuia cu caracter personal în vederea realizării comenzii privind obtinerea extrasului de carte funciară. Totodată vor putea transmite mai departe datele cu caracter personal către Oficiul de cadastru, operator financiar etc.

Serviciul NU este disponibil pentru cartile funciare colective .
Termenul de livrare pentru cartile funciare care nu sunt convertite in format electronic este de 3 zile lucratoare.

1.
Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL cu sediul social în Sat Florești, Comuna Florești, Strada ABATORULUI, Nr. 29A, corp B, Județ Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/426/05.02.2020, având CUI 42214018, email contact@cartefunciarasms.ro prelucrează datele personale ale CLIENTILOR, persoanelor fizice, care i se adresează cu cereri/comenzi pentru prestarea serviciului de obtinere a cartilor funciare, în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

Scopul prelucrării este cel de soluționare a cererilor clienților și de obținere pentru acestia a cărtilor funciare electronice, în limitele atribuțiilor și obligațiilor legale si contractuale, asumate de ambele părți.

Datele personale ale clienților sunt obținute din completarea formularului de comandă de către aceștia, respectiv numele şi prenumele, adresa de email si telefonul, precum si datele de identificare ale imobilului la care doresc obtinerea cartii funciare.

Datele personale pot fi dezvăluite către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, către furnizorul de servicii financiare în funcţie de modul în care clientul doreşte să facă plată: prin sms sau card, către operatorii sau persoanele împuternicite ale acesteia, colaboratorii acestuia, în scopul soluționării cererilor formulate, precum și către alte autorități sau instituții publice ori către autorități, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale.

Este obligatorie furnizarea datelor de identificare și de corespondență reale, exacte și complete ale clientului și dacă este cazul, ale reprezentantului acestuia, în vederea soluționării adecvate a cererii și a transmiterii răspunsurilor. Nerespectarea acestor condiții poate atrage respingerea cererilor.

În cazul în care clienții nu doresc ca anumite date personale să fie dezvăluite în cadrul demersurilor efectuate, au posibilitatea de a-și exercita dreptul de opoziție, în condițiile prevăzute de art. 21 din RGPD.

Datele personale ale clienților sunt stocate pe perioada necesară efectuării serviciului solicitat, după care, după caz, vor fi șterse sau vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă prin poștă la sediul ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, tel.    +40.318.059.211, +40.318.059.212, fax +40.318.059.60) sau la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

2. În sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor):
- "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;- "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
- "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
- "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

3. Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d )prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

*Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

4. Refuzul CLIENTULUI - persoană fizică -  de a furniza datele cu caracter personal prevăzute de lege și necesare societăţii CADASTRU SERVICII ONLINE SRL pentru serviciul oferit, are drept consecință respingerea cererii de comandă

5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL
- toate datele necesare prelucrării comenzii clientului: numele, prenumele, email, telefon
- în situaţia în care pentru prelucrarea cererii clientului sau pentru restiuirea prestaţiilor este nevoie de prelucrarea şi a altor date cu caracter personal (cu titlu de exemplu, dar fara a ne limita la acestea: adresa postala daca clientul doreste transmiterea extrasului CF prin posta, alte date personale: domiciliu, COD NUMERIC PERSONAL etc dacă clientul doreşte restituirea prestaţiilor etc) clientul îşi dă acordul expres pentru prelucrarea tuturor datelor personale necesare pentru soluţionarea cererii acestuia.

6. Datele cu caracter personal obținute de la Client pot fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost solicitate/furnizate, respectiv pentru prestarea serviciilor de către Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL pentru obținerea cărtii funciare comandate.

În acest sens, datele personale pot fi folosite la:
a) Crearea și administrarea contului online dacă este cazul
b) Prelucrarea comenzilor online, a plăților și trimiterea/expedierea cărților funciare prin metoda aleasa de Client (de regula prin email)
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă
d) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
e) Asigurarea serviciilor de suport, necesare prelucării comenzii Clientului
f) Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract
g) Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor portalului: www.cartefunciarasms.ro este accesarea/furnizarea serviciilor on-line puse la dispoziție prin Portalul de servicii on-line al (procesarea cererilor), protejarea sistemului informatic.
În situația în care utilizatorul nu mai dorește să beneficieze de serviciile online oferite de Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL, are dreptul de a-și retrage consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor  cu caracter personal.

7. În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:
- dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15);
- dreptul la rectificare (art. 16);
- dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
- dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);
- dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
- dreptul la opoziţie (art. 21);
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22).

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa:

Societatea CADASTRU SERVICII ONLINE SRL, Sat Florești, Comuna Florești. Strada ABATORULUI, Nr. 29A, corp B, Județ Cluj.